top of page

📣#AHAMomentsInMediationFour Universal Core Pillars in Healing

Truth, Justice, Reparation, and Guarantees for non-recurrence


Walang iisang ‘recipe’. Bawat bansa o lugar ay nagdedesisyon kung paano i-frame ang approach sa healing and reconciliation batay sa konteksto at pagpapahalaga.

2 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page